महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल, मुंबई

नमुना पाच
पहा नियम 33(1)
लाभार्थी म्हणून नोदणीसाठी अर्ज

* सह चिन्हांकित फील्ड आवश्यक आहेत.
फोटो अपलोड *
User Image
Please Note:
Once photo is uploaded, it cannot be changed.
Recommended Photo:
Passport Size (W: 100px H: 130px), Size between 10 KB to 50 KB, supported format .jpg, .jpeg, .png, .gif
*
अंतिम नाव *
रस्ता *
शहर *
पिन कोड *
मोबाइल
जन्मतारीख *(DD/MM/YYYY)
लिंग *
वैवाहिक स्थिती *
ओळख पत्र क्रमांक
*
*
*
कमावर रूजु झाल्याच दिनांक *
प्रतिदिन / प्रतिमाह वेतन
स्थानिक पत्ता *
नियोक्त्याची नाव *
नियोक्त्याची पत्ता
नामनिर्देशित व्यक्तीचे नाव
नामनिर्देशित व्यक्तीचे पता
नामनिर्देशित व्यक्ती वय
बँक नाव
वंशावळ नाव
बँक पत्ता
खाते क्रमांक
आयएफएससी कोड
ईमेल

कौटुंबिक तपशील

अ.क्र.प्रथम नावमध्य नावअंतिम नाववयजन्म तारीखसंबंधव्यवसायशिक्षण 
1 Delete
          
सत्यापन कोड *
सत्यापन कोड
Go to Navigation