सूचना

विषय
अ. क्र.तारीखसूचना क्रमांकविषयडाउनलोड
1 03-09-2021 Draft Rules Published by State Govt of Maharashtra under the Maharashtra Code of Wages Rules, 2021 Maharashtra-Draft-Rule-on-wage-code_.pdf (800 KB)
2 27-08-2021 Draft Rules Published by State Govt of Maharashtra under the Maharashtra Code of Social Security Rul Draft-of-Maharashtra-Code-on-Social-Security-Rules-2021.pdf (16 MB)
3 20-04-2020 विविध कामगार अधिनियम आणि महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना, अधिनियम २०१७ या अधिनियमांतर्गत सन २०१९ या वर्षाकरिता सादर करण्यात येणारे एकत्रित वार्षिक विवरणपत्र दाखल करण्यास मुदतवाढ देण्यात आल्या बाबत. Annual_Return_Extension_of_date.pdf (276 KB)
4 18-06-2015 महाराष्ट्रा दुकाने व आस्थापना अधिनियम, 1948 Notification_Ramzan.pdf (124 KB)
5 17-06-2015 7 दिवसांत निविदाकारांनी साठी प्रमुख नियोक्त्याची नोंदणी आणि परवाना परिपत्रक अंतर्गत कंत्राटी कामगार कायदा CONTRACT.pdf (975 KB)
6 10-06-2015 अंतर्गत दुकाने & amp परिपत्रक; 7 दिवसांत नोंदणी आस्थापना अिधिनयम shop.pdf (1 MB)
7 01-06-2015 कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मुलन) अधिनियम, 1970 Notification_Contract_License_in_7_days_.pdf (241 KB)
8 18-05-2015 दुकाने व आस्थापना नोंदणी सूचना Shops-and-Est.-Registration-Notification.pdf (187 KB)
9 30-03-2015 1953 महाराष्ट्र कामगार कल्याण निधी अधिनियम, 1953 maharashtra-labour-welfare-fund-act.pdf (763 KB)
10 17-03-2015 महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम, 1948 Notification-365_days.pdf (144 KB)
11 17-03-2015 MSE-03/2015 महाराष्ट्र दुकाने व अस्थापना अधिनियम 1948 Notification_Exemption.pdf (115 KB)
12 05-01-2015 वार्षिक विवरण फॉर्म 27 वार्षिक विवरण फॉर्म 27 Form27_Marathi.pdf (532 KB)
13 17-12-2014 Exam Schedule exam-schedule-18122014.pdf (207 KB)
14 14-11-2014 CLA-10/2014/CR264/Lab-10 महाराष्ट्र कंत्राटी कामगार (नियमन आणि निर्मूलन) (पहिली सुधारणा) नियम, 2014 contract-labour-amendment.pdf (53 KB)
15 14-11-2014 FAC-11/2014/CR347/Lab-4 महाराष्ट्र कारखाने, 2014 (पहिली सुधारणा) नियम factories-rules-amendment.pdf (49 KB)
123
Go to Navigation