कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था

प्रादेशिक कार्यालये

Regional Offices

नागपूर (प्रादेशिक कार्यालय)

पत्ता : प्रादेशिक कामगार संस्था,
गायत्री नगर, विरुद्ध वीनीत पार्क
पारसोली, नागपुर - 440 022.
फोन : 0712-2239938

नोंद : सर्व विभागीय कार्यालयांचे पत्ते संपर्क पृष्ठावर आहेत.

Go to Navigation