कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था

अधिसूचना

एल. एन. एम. एल. महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ लेबर स्टडीज मंडळ जारी करण्यात आलेल्या सर्व अधिसूचना या भागामध्ये तपशीलासह प्रकाशित केल्या जातील.

अधिसूचना व त्यांचे क्रमांक खालील तक्त्यात दाखवले जातील. आपण सदर अधिसूचना वाचू शकता, तसेच संबंधित लिंक वापरून त्या डाउनलोडही करू शकता.

अ. क्र. अधिसूचना शीर्षक डाउनलोड
1 अहवाल PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (1.16 MB)
2 अहवाल PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (1.13 MB)
Go to Navigation