महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ

मिशन

विविध कल्याणकारी सेवा रास्त मूल्यामध्ये व दर्जेदार रीतीने पुरविणे व त्यायोगे सदोदित सुधारणा करीत ध्येय गाठणे. त्याकरिता :

  • उत्तम दर्जाच्या क्रीडा व खेळ सुविधा पुरविणे.
  • अद्ययावत ग्रंथालय व वाचनालय उपलब्ध करून देणे.
  • शिक्षणाच्या आधुनिक सुविधा पुरविणे.
  • विविध सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यक्रमाचे आयोजन करणे.
  • आरोग्यदायी सुविधा पुरविणे.
  • आधारभूत सेवा पुरविणे.
  • विनामुल्य कायदेशीर सल्ला पुरविणे.
Go to Navigation