कामगार आयुक्त

सेवा

विक्री संवर्धन कामगार अधिनियम, १९७६

या अधिनियमा अन्वये औषधनिर्माण उद्योगामध्ये किंवा अशा प्रकारच्या अन्य निर्दीष्ट उद्योगांतील विक्री संवर्धनाच्या कामामध्ये कार्यरत असलेले कामगार निश्चित करण्यात आलेले आहेत. त्यामध्ये, विक्री संवर्धनाच्या कामावरील कामगारांना नियुक्तीची पत्रे देणे, विविध प्रकारच्या नोंदी ठेवणे, इत्यादींकरिता तरतुदी आहेत. त्याचप्रमाणे, सदर कामगारांच्या कामाचे तास, वैद्यकीय प्रमाणपत्रांच्या आधारे घेण्यात आलेल्या सुट्या, इत्यादीसाठीही तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत.

Go to Navigation