कामगार आयुक्त

सेवा

माहिती अधिकार अधिनियम, २००५

कामगार आयुक्तालयाने माहिती अधिकार अधिनियम, २००५, च्या तरतुदी लागू करण्याकरिता त्वरेने पाउले उचलली. सहाय्यक जन माहिती अधिकारी, राज्य जन माहिती अधिकारी, आणि अपिलीय अधिका-याच्या नियुक्त्या करण्यात आलेल्या आहेत.

भारताचा कोणताही नागरिक र १०/- चा कोर्ट फी स्टँप लावलेल्या अर्जाद्वारे आवश्यक ती माहिती मिळवू शकतो. सदर माहिती ३० दिवसांच्या आत उपलब्ध न झाल्यास, किंवा मिळालेली माहिती अपुरी किंवा दिशाभूल करणारी असल्यास, माहिती अधिका-याच्या माहिती असंतुष्ट व्यक्ती माहिती मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अपिलीय प्राधिका-याकडे र २०/- ची कोर्ट फी लावलेल्या अर्जाद्वारे पुनरावेदन करू शकते.

अपिलीय अधिका-याच्या निर्णयविरुद्धचे दुसरे पुनरावेदन राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त, १३ वा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालय, मुंबई, यांच्याकडे ९ दिवसांच्या आत करता येते.

Go to Navigation