कामगार आयुक्त

अधिसूचना

विषय
अ. क्र.तारीखसूचना क्रमांकविषयडाउनलोड
1 02-02-2018 एमएसए-11/ 2017/प्र.क्र.298/कामगार-10 महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम २०१७ Shop_and_Estbl_Rules_Final_Mr_03022018.pdf (541 KB)
2 02-02-2018 महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (कर्मचार्यांची नियमावली आणि सेवा अटी) नियम 2018 Gazette_02_02_2018_MSEA_Rules_2018.pdf (1 MB)
3 19-12-2017 अधिनियमाची अंमलबजावणी स्थानिक प्राधिकरणाकडे सुपूर्द Enforcement_of_the_Act_to_the_local_authority_27.02.2018.pdf (80 KB)
4 19-12-2017 अधिनियमाची अंमलबजावणीचा दिनांक Enforcement_Date_of_Implementation_27.02.2018.pdf (79 KB)
5 19-12-2017 अधिनियमांच्या वेळा निश्चित करण्याबाबत Regarding_the_timing_of_the_act_27.02.2018.pdf (83 KB)
6 27-10-2017 दुकाने आणि आस्थापनांचे शुध्दिपत्र Corrigendum_of_Shops_and_Establishment_25012018.pdf (33 KB)
7 19-09-2017 MISC2017/CR 83/Labour 9 यादृच्छिक तपासणी प्रणालीचे शुध्दिपत्र Crrigendom_of_Randomised_Insepction_system_25012018.pdf (999 KB)
8 17-03-2015 MSE-03/2015 महाराष्ट्र दुकाने व अस्थापना अधिनियम 1948 Notification_Exemption.pdf (115 KB)
9 11-03-2011 बोनस प्रदान अधिनियम, १९६५, मध्ये सुधारणा. या अधिनियमा अन्वये देय असणा-या रकमेचे भुगतान थेट बँक खात्यामध्ये, किंवा खाते देय धनादेशाद्वारे करण्याबाबत. Amendment_in_PBA_1965_payment_of_bonus_marathi.pdf (794 KB)
10 28-09-2010 किमान वेतन अधिनियम, १९४८ मधील किमान वेतन दरात सुधारणा revision-of-min-wages-amend-MWA-1948-marathi.pdf (1 MB)
11 28-09-2010 अधिसूचना - किमान वेतन दरात व किमान वेतन अधिनियम १९४८ च्या अनुसूचित सुधारणा. revision-of-min-wages-adhisuchna-28sept2010.pdf (3 MB)
12 20-07-2010 अनुसूचित रोजगार, नामे "दगड फोडणे व दगड क्रशिंग" या रोजगारातील कामगारांना देय असलेल्या किमान वेतनाच्या दरात सुधारणा. revision-of-min-wages-stone-breaking-and-stone-crushing-20Jul-2010.pdf (2 MB)
Go to Navigation