कामगार आयुक्त

सेवा

महाराष्ट्र कामगार किमान घरभाडे भत्ता अधिनियम, १९८३

दिनांक २६ डिसेंबर १९९० रोजी महाराष्ट्र शासनाने एक अधिसूचना जारी केली आहे, ज्याद्वारे राज्यातील सर्व उद्योगांना व कारखान्यांना महाराष्ट्र कामगार किमान घरभाडे भत्ता अधिनियम, १९१३ च्या तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत. हा अधिनियम राज्यातील सर्व औद्योगिक कामगारांना र २०/- किंवा एकूण वेतनाच्या ५% या दराने किमान घरभाडे भत्ता देण्याच्या तरतुदी करतो. ज्या कारखान्यांमध्ये किंवा आस्थापनांमध्ये ५० पेक्षा अधिक कामगार कामावर ठेवण्यात आलेले असतील, अशा सर्व कारखान्यांना किंवा आस्थापनांना हा अधिनियम लागू आहे. अधिनियमातील तरतुदी दिनांक २१ जानेवारी १९९१ पासून लागू करण्यात आलेल्या आहेत.

Go to Navigation