कामगार आयुक्त

सेवा

परवाना नूतनीकरण

"महाकामगार" च्या माध्यमातून आपल्या कारखान्याच्या परवान्याचे ऑनलाईन नुतनीकरण कसे करावे

"महाकामगार" च्या माध्यमातून आपल्या कारखान्याच्या परवान्याचे ऑनलाईन नुतनीकरण करण्यासाठी आम्ही आपल्याला सहाय्य करू.

+पूर्व अटी

प्रत्येक फॉर्मच्या सोबत खाली दिल्याप्रमाणे सर्व संबंधित दस्तऐवज जोडण्यात यावेत.

अ. क्र. शीर्षक डाउनलोड
1 आवश्यक तो फॉर्म License Renewal (Form 2)(62 KB)

प्रत्येक फॉर्मच्या सोबत खाली दिल्याप्रमाणे सर्व संबंधित दस्तऐवज जोडण्यात यावेत.

 • फॉर्म २ - र १०/- चा कोर्ट फी स्टँप लावावा
 • मूळ परवाना प्रमाणपत्र
 • चालान / शुल्क भरल्याची पावती
 • विजेचे देयक (स्थापित अश्वशक्तीतकाही बदल झाला असल्यास)
 • भोगवटादारात काही बदल झाला असल्यास
  • सार्वजनिक मर्यादित कंपनी असल्यास
  • संघटनेचा करार, संचालक मंडळाची यादी व त्यांचे निवासी पत्ते.
  • कोणत्याही एका संचालकास 'भोगवटादार' म्हणून नियुक्त करण्याबाबत संचालक मंडळाचा निर्णय.
  • भागीदारी व्यवसाय असल्यास
  • नोंदणीकृत भागीदारी विलेख
  • एका भागीदारास भोगवटादार बनवण्यास अन्य भागीदारांकडून "ना हरकत" प्रमाणपत्र.

संबंधित क्षेत्र प्रभारी अधिका-याद्वारे पडताळणी झाल्यानंतर इमारतीच्या आराखड्यास मंजुरी देण्यात येईल.

टीपा

 • अर्जदारास इ-मेलद्वारे अथवा एस.एम.एस.द्वारे सूचित करण्यात येईल. त्यासाठी आपला इ-मेल आयडी व मोबाईल क्रमांक येथे दर्ज करावा, ही विनंती.
 • द्वैभाषिक नमुना माहिती भरलेला एक फॉर्म आपल्या संदर्भासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. या अर्जाच्या उजव्या बाजूच्या वरील कोप-यातील "हेल्प" वर क्लिक करून आपण सदर फॉर्म अभ्यासू शकता.
 • हा अर्ज सादर करण्यापूर्वी "प्रिंट फॉर्म" वर क्लिक करून या अर्जाची एक प्रत छापून घ्या.
Go to Navigation