कामगार आयुक्त

अर्ज व डाउनलोड

औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७

अ. क्र. फॉर्म नाव आणि नंबर डाउनलोड
1 विभाग २अ - व्यक्तिगत विवाद PDF(30 KB)
2 विभाग २क - एकत्रित विवाद PDF(30 KB)
3 विभाग २५म - टाळेबंदी PDF(21 KB)
4 विभाग २५न - कामगार कपात PDF(35 KB)
5 विभाग २५ओ - कारखान्याची परिसमाप्ती PDF(30 KB)

मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६

अ. क्र. फॉर्म नाव आणि नंबर डाउनलोड
1 मुंबई औद्योगिक संबंधांची नोंदणी PDF(44 KB)
2 बदलाची सूचना PDF(34 KB)
3 उपक्रमाची मान्यता PDF(28 KB)

श्रमिक संघ अधिनियम, १९२६

अ. क्र. फॉर्म नाव आणि नंबर डाउनलोड
1 नोंदणीसाठीचा अर्ज PDF(57 KB)
2 कामगार संघटनेची तक्रार PDF(35 KB)
3 कामगार संघटनेच्या नावात बदल PDF(36 KB)
4 कामगार संघटनेच्या पत्त्यात बदल PDF(34 KB)
5 कामगार संघटनेची दुरुस्ती PDF(23 KB)
6 कामगार संघटनांचे विलीनीकरण PDF(34 KB)
7 कामगार संघटनेची बरखास्ती PDF(32 KB)
8 कामगार संघटनेची नोंदणी रद्द करणे PDF(34 KB)
9 श्रमिक संघ वार्षिक विवरण पत्र PDF(79 KB)

औद्योगिक सेवायोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६

अ. क्र. फॉर्म नाव आणि नंबर डाउनलोड
1 मंजुरीसाठीचा अर्ज PDF(27 KB)

किमान वेतन अधिनियम, १९४८

अ. क्र. फॉर्म नाव आणि नंबर डाउनलोड
1 किमान वेतन PDF(27 KB)

बोनस प्रदान अधिनियम, १९६५

अ. क्र. फॉर्म नाव आणि नंबर डाउनलोड
1 बोनसच्या मुदतवाढीसाठीचा अर्ज PDF(26 KB)

बाल कामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियम, १९८६

अ. क्र. फॉर्म नाव आणि नंबर डाउनलोड
1 तक्रारी PDF(30 KB)

मुंबई दुकाने व आस्थापना अधिनियम, १९४८

अ. क्र. फॉर्म नाव आणि नंबर डाउनलोड
1 दुकाने व आस्थापनांची नोंदणी PDF(50 KB)
2 दुकाने व आस्थापनांचे दुय्यम प्रमाणन PDF(35 KB)
3 दुकाने व आस्थापनांमध्ये बदलाची सुचना PDF(46 KB)
4 दुकाने व आस्थापनांच्या नूतनीकरणासाठीचा अर्ज PDF(45 KB)
5 दुकाने व आस्थापनांच्या सुटीसाठीचा अर्ज PDF(27 KB)
6 दुकाने व आस्थापनांचे परवाने रद्द करण्यासाठीचा अर्ज PDF(28 KB)

वेठबिगार पद्धत (निर्मुलन) अधिनियम, १९७६

अ. क्र. फॉर्म नाव आणि नंबर डाउनलोड
1 तक्रारी PDF(27 KB)

बिडी व सिगार कामगार (नोकरीविषयक अटी) अधिनियम, १९६६

अ. क्र. फॉर्म नाव आणि नंबर डाउनलोड
1 परवान्याची नोंदणी PDF(44 KB)
2 परवान्याचे नुतनीकरण PDF(40 KB)
3 कामगाराचे नियोक्त्याविरुद्ध पुनरावेदन PDF(30 KB)
4 तक्रार PDF(36 KB)

कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मुलन) अधिनियम, १९७०

अ. क्र. फॉर्म नाव आणि नंबर डाउनलोड
1 प्रमुख नियोक्त्याची नोंदणी PDF(29 KB)
2 नोंदणीमध्ये दुरुस्ती PDF(29 KB)
3 परवाना - कंत्राटी कामगार PDF(25 KB)
4 परवान्याचे नुतनीकरण PDF(29 KB)
5 अनामत रक्कमेचा परतावा PDF(21 KB)

इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार व सेवाशर्ती नियमन) अधिनियम, १९९६

अ. क्र. फॉर्म नाव आणि नंबर डाउनलोड
1 आस्थापनेची नोंदणी PDF(26 KB)
2 दुरुस्ती PDF(26 KB)

आंतरराज्य स्थलांतरीत कामगार (रोजगाराचे नियमन आणि सेवाशर्ती) अधिनियम, १९७९

अ. क्र. फॉर्म नाव आणि नंबर डाउनलोड
1 प्रमुख नियोक्त्याची नोंदणी PDF(25 KB)
2 परवाना - आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार PDF(25 KB)
3 परवान्याचे नुतनीकरण - आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार PDF(33 KB)

उपदान प्रदान अधिनियम, १९७२.

अ. क्र. फॉर्म नाव आणि नंबर डाउनलोड
1 पाठवणीसाठीचा अर्ज PDF(15 KB)
2 उपदान वसुलीसाठीचा अर्ज PDF(11 KB)
3 उपदानासाठी पुनरावेदन PDF(11 KB)
4 मालक आवाहन PDF(10 KB)

मोटार परिवहन कामगार अधिनियम, १९६१

अ. क्र. फॉर्म नाव आणि नंबर डाउनलोड
1 नोंदणी PDF(28 KB)
2 बदल PDF(29 KB)
3 नुतनीकरण PDF(28 KB)

ना हरकत प्रमाणपत्र

अ. क्र. फॉर्म नाव आणि नंबर डाउनलोड
1 परवानगीसाठी अर्ज PDF(58 KB)
Go to Navigation