कामगार आयुक्त

सेवा

समान वेतन अधिनियम, १९७६

या अधिनियमात स्त्री व पुरुष, दोघांना समान वेतन देण्याच्या तरतुदी आहेत. त्याचप्रमाणे, त्यामध्ये नोकरीमध्ये लिंगभेदानुसार वेतन ठरविण्याच्या किंवा देण्याच्या प्रथेस प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे.

Go to Navigation