कामगार आयुक्त

सेवा

सांख्यिकी संकलन अधिनियम, १९५३

हा अधिनियम योग्य त्या शासनास उद्योग, व्यवसाय, व व्यापार यांच्याशी संबंधित सांख्यिकी माहिती व आकडेवारी मिळवण्याचे अधिकार देतो. या अधिनियमा अंतर्गत कामगारांचे वेतन व इतर भत्ते, कामाचे तास, कामावरील हजेरी, घरे, पाणीपुरवठा, जलनिस्सारण, इतर सुखसुविधा, तसेच औद्योगिक व कामगार विवाद, इत्यादी बाबींशी संबंधित कामगार आकडेवारी व माहिती गोळा करता येते.

Go to Navigation