कामगार आयुक्त

नोंदणी

आस्थापनांची नोंदणी

अस्थापनाची नोंदणी करणे मालकासाठी आवश्यक आहे.(कलम ७ आणि १०)

आस्थापनाची जर नोंदणी केली नसेल,तर इमारत कामगाराने काम करणे मना आहे.

आस्थापना नोंदणी प्रक्रिया(भाग ७)

  • अधिनियमाच्या कलम ७ च्या पोट-कलम(१) मध्ये निर्दिष्ट केलेला अर्ज.ज्या क्षेत्रात आस्थापनेकडून इमारत बांधकाम किंवा इतर बांधकाम करण्यात यावयाचे आहे.अशा अधिनियमाच्या कलम ६ अन्वये नेमून दिलेल्या क्षेत्राच्या नोंदणी अधिका-याकडे या नियमांना जोडलेला नमुना एक मध्ये तीन प्रतीमध्ये करण्यात येईल.
  • पोट-नियम(१) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या प्रत्येक अर्जासोबत आस्थापनेच्या नोंदणीसाठी भरलेल्या फी ची रक्कम दर्शविणारा दर्शनी धनाकर्ष जोडण्यात येईल.

नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यासाठी भरावयाची फी खालीलप्रमाणे

अ.नं. कामावर लावायच्या प्रस्तावित मजुरांची संख्या शुल्क(र)
1 ५० पर्यंत असेल र २५० /-
2 ५० पेक्षा अधिक परंतु १०० पेक्षा अधिक नसेल त्याबाबतीत र ५००/-
3 १०० पेक्षा अधिक परंतु ३०० पेक्षा अधिक नसेल त्याबाबतीत र १०००/-
4 ३०० पेक्षा अधिक परंतु ५०० पेक्षा अधिक नसेल त्याबाबतीत र २०००/-
5 ५०० पेक्षा अधिक असेल त्याबाबतीत र २५००/-

आस्थापना अर्ज वैयक्तिक देणे किंवा नोंदणीकृत पोस्टाने नोंदणी अधिकाऱ्याला सोपविणे. महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचना दि २६ जून १९९७ ला सहाय्यक कामगार आयुक्त यांची नेमणूक हि नोंदणी अधिकारी म्हणून करण्यात आली. तसेच त्यांना कायद्यानुसार कर्तव्ये बजावणी करावी लागते.

नोंदणी प्रमाणपत्र देणे – नियमानुसार ज्यांची कागदपत्र पूर्ण आहेत त्यांना नोंदणी अधिकारी नोंदणी प्रमाणपत्र हे १५ दिवसात देणे आवश्यक आहे.

नोंदणी प्रमाणपत्र अहस्तांतरणीय असेल.

इमारत आणि इतर कामगार काम सुरु करण्याची सूचना

कलम ४६ नुसार,मालकाला ३० अगोदर त्याच्या नियोजित जागेतील निरिक्षकाला माहिती पुरवणे आवश्यक आहे.

दंड

कलम ४६ नुसारची सूचना मालकाने न दिल्यास ३ महिन्यापर्यत कैद आणि किंवा रु.२००० पर्यंत दंड अशी तरतूद आहे. किंवा दोन्ही.

कामगारांचे आरोग्य आणि सुरक्षेबद्दल मालकाने घ्यावयाची काळजी आणि जबाबदारी

Employer shall be responsible for providing constant and adequate supervision over construction work to ensure compliance with the Act relating to safety and for taking all practical steps necessary to prevent accidents. (section 40 and 44)

अ.नं. वर्णन तपशील
1 अर्ज PDF(00 KB)
2 चलन PDF(00 KB)

कामगार नोंदणी

बांधकाम मजुरांची नोंदणी प्रक्रिया

पात्रता
  • बांधकाम कामगाराचे वय हे १८ वर्ष पूर्ण असावीत पण त्याचे वय हे ६० वर्षापेक्षा जादा नसावे.
  • Who has been engaged in any building or other construction work for not less than 90 days during the preceding 12 months.
अर्जाचा नमुना

नाव नोंदणी अर्ज नमुना मंडळाने प्राधिकृत केलेल्या अधिका-याकडे सादर करण्यात येईल.(नमुना ५)(नमुना ५)

नोंदणी करावयाच्या अर्जासोबत खालील कागदपत्रे असावीत.

  • Fee as fixed by the Board (Rs 25 as per Board resolution dated _______________)
  • वयाबाबतचा पुरावा जन्माचा दाखला /शाळेचा दाखला/आधार कार्ड/ मतदान ओळखपत्र/ राशन कार्ड पासपोर्ट/ सक्षम वैदकीय दाखला.
  • विद्यमान नियोक्त्याचे प्रमाणपत्र
  • पासपोर्ट आकारातील छायचित्राच्या ३ प्रती.
ओळखपत्र
  • लाभार्थी म्हणून बांधकाम कामगाराची नोंदणी झाल्यावर मंडळ प्रत्येक लाभार्थीला ओळखपत्र देईल
  • Every employer shall enter in the identity card the details of building and other construction work done by the beneficiary and authenticate the same and return it to the beneficiary.
अ.नं. वर्णन तपशील
1 अर्ज ऑनलाईन अर्ज PDF(00 KB)
2 नोंदणी फी PDF(00 KB)
Go to Navigation