कामगार आयुक्त

अधिसूचना

अ.क्र. अधिसूचना शीर्षक दिनांक तपशील
१. मुख्य निरीक्षक नेमणुकीबद्दल अधिसूचना १ मे २०११ PDF(00 KB)
२. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ.दि १४/११/२०११ ची अधिसुची पुनर्रचित मंडळामध्ये सुधारणा करण्याबाबत १४ नोव्हेंबर २०११ PDF(00 KB)
३. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ.दि ११/१०/२०११ च्या इतिवृतांबाबत शुद्धीपत्रक. ११ ऑक्टोबर २०११ PDF(00 KB)
४. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ.दि ११/१०/२०११ चे इतिवृतांत ११ ऑक्टोबर २०११ PDF(00 KB)
५. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार(रोजगार व सेवाशर्थीचे नियमन) अधिनियम,१९९६, मुख्य निरीक्षक नियुक्तीची दि २ ऑगस्ट,२०११ ची अधिसूचना २ ऑगस्ट २०११ PDF(00 KB)
६. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ.दि २०/६/२०११ चे इतिवृतांत २० ऑगस्ट २०११ PDF(00 KB)
७. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ.दि १८/५/२०११ चे इतिवृतांत १८ मे २०११ PDF(00 KB)
८. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ.मंडळ पुनर्रचना करण्याबाबत दि १ मे २०११ रोजीची अधिसूचना १ मे २०११ PDF(00 KB)
९. मुख्य निरिक्षकाच्या नियोक्तीबद्दल अधिसूचना. १ मे २०११ PDF(00 KB)
१०. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ.मंडळ स्थापन करण्याबाबत दि ४ /८/२००७ ची अधिसूचना. ४ ऑगस्ट २००७ PDF(00 KB)
११. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार(रोजगार व सेवाशर्थीचे नियमन) अधिनियम,१९९६,अपील अधिकारी नियुक्तीची दि.२६/६/१९९७ ची अधिसूचना २६ जून १९९७ PDF(00 KB)
१२. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार(रोजगार व सेवाशर्थीचे नियमन) अधिनियम,१९९६.नोदणी अधिका-याची नियुक्ती दि.२६/६/१९९७ ची अधिसूचना २६ जून १९९७ PDF(00 KB)
१३. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार(रोजगार व सेवाशर्थीचे नियमन) अधिनियम,१९९६. लाभार्थी म्हणून नोदणीसाठी अर्ज नमुना. PDF(00 KB)
Go to Navigation