कामगार आयुक्त

कामगार कर्तव्ये

कामगारांचे कर्तव्ये

हे नियम लागू असलेल्या इमारत बांधकामाशी किंवा इतर बांधकामाशी संबंधीत किंवा अनुषंगिक असलेली कोणतीही कार्य किंवा कामे जो हाती घेतो त्या प्रत्येक नियोक्त्याने पुढील गोष्टींचे अनुपालन करणे हे त्याचे कर्तव्य असेल.

  • त्यांच्याशी संबंधित असतील अशा या नियमातील आवश्यक बाबीचे अनुपालन करणे,परंतु कामाच्या कोणत्याही ठिकाणाची उपस्थिती हि त्यांच्या नियोक्त्याच्या वतीने कोणतेही काम पार पाडण्याचा एक भाग नसेल आणि त्याच्या नियोक्त्याने त्याला स्पष्टपणे किंवा गर्भीतार्थाने ते काम करण्यास प्राधिकृत केले नसेल किंवा परवानगी दिली नसेल तर आणि तोपर्यंत कोणत्याही बांधकाम मजुराला या खंडाद्वारे आवश्यक केलेल्या बाबीमुळे बाधा पोहचणार नाही आणि
  • त्याने पार पाडलेल्या किंवा पार पाडणारे असलेल्या कोणत्याही कामाच्या,कृतीच्या किंवा कार्याच्या संबंधात त्याच्याशी संबंधित असतील अशा या नियमाच्या आवश्यक केलेल्या बाबीमुळे बाधा पोहचणार नाही आणि

जो कोणतीही परांची उभारतो किंवा त्यात फेरफार करतो अशा प्रत्येक नियोक्त्याने,परांची उभारण्याच्या वेळी किंवा त्यात फेरफार करण्याच्या वेळी ती ज्या प्रयोजनासाठी किंवा प्रयोजनासाठी तयार केलेली असेल,ते प्रयोजन लक्षात घेता,परांची उभारण्याची किंवा तीमध्ये फेरफार करण्याशी संबधित असतील अशा या नियमाच्या तरतुदीमधील आवश्यक बाबीचे अनुपालन करणे हे त्याचे कर्तव्ये असेल आणि जो या नियमाच्या कोणत्याही तरतुदी लागू असलेले कोणतेही सयंत्र किंवा साधनसामग्री उभारतो.बसवितो,चालवितो किंवा वापरतो असा नियाक्ता,ज्या रीतीने त्या तरतुदीचे अनुपालन करण्यात येते.त्यारीतीने असे सयंत्र किंवा साधनसामग्री उभारिल,बसवील,चालवील,किंवा तिचा वापर करील.

जो हि नियम लागू असलेली कोणतीही कामे किंवा बांधकामे हाती घेतो असा ठेकेदार,सेवा कराराखाली कोणतेही काम काम किंवा सेवा पार पाडण्यासाठी कोणत्याही कारागीरास,व्यापा-यास किंवा इतर व्यक्तीवर परिणाम करतील अशा या नियमाच्या आवश्यक बाबींचे अनुपालन करणे हे त्या ठेकेदाराचे कर्तव्य असेल आणि या प्रयोजनार्थ,या नियमातील कामगाराच्या,व्यापाराच्या किंवा इतर व्येक्तीच्या निर्देशाचा समावेश होईल आणि तो ठेकेदार त्याच्या नियोक्ता असल्याचे समजण्यात येईल.

प्रत्येक कामगाराने,त्याच्या कामाशी किंवा ते काम करण्यापासून दूर राहण्याशी संबंधित असतील अशा या नियमाच्या आवश्यकतांचे अनुपालन करणे आणि नियमाच्या अंमलबजावणीत सहकार्य करणे हे त्याचे कर्तव्ये असेल.

प्रत्येक नियोक्त्याने राज्य शासनाकडून निविर्दीष्ट करण्यात आल्याप्रमाणे इमारतीच्या बांधकामाशी व इतर बांधकामाशी संबंधित असलेल्या सूरक्षितपणे काम करण्यात(सेफ ऑफरेंटिंग) सर्वसाधारणपणे स्वीकृत करण्यात आलेल्या प्रमाण प्रथाच्या तत्वानुसार नसेल अशी कोणतीही गोष्ट करण्यास कोणत्याही कामगारास परवानगी न देणे हे त्याचे कर्तव्य असेल.

कोणताही कामगार,राज्य शासनाकडून निविर्दीष्ट करण्यात आल्याप्रमाणे इमारतीच्या बांधकामाशी व इतर बांधकामाशी संबधित असलेल्या सूरक्षितपणे काम करण्यासंबधात(सेफ ऑफरेटिंग) बाबतीत सर्वसाधारणपणे स्वीकृत केलेल्या प्रमाण प्रथाच्या तत्वानुसार नसेल अशी कोणतीही गोष्ट करणार नाही.

कोणत्याही इमारतीच्या बांधकामाशी संबंधित असलेली कोणतीही व्यक्ती,तिला स्वतःला किंवा इतरांना क्षती पोहचेल अशी कोणतीही कृती हेतूपुरस्कर करणार नाही.

प्रत्येक नियोक्त्याने,या नियमामध्ये दिलेल्या तरतुदीचे अनुपालन न करणारी उदवाही उपयंत्र,उद्वाही गिअर ,उद्वाही साधन,वाहतूक साधनसामुग्री,वाहने किंवा इतर कोणतेही यंत्र किंवा साधन वापरण्यास बांधकाम मजुरांना परवानगी न देणे,हे त्याचे कर्तव्ये असेल.

नियोक्त्याने संडास,मुत्र्या,धुलाईच्या सुविधा व उपहारगृह स्वच्छ व आरोग्यदायी स्थितीत ठेवणे हे त्याचे कर्तव्य असेल.उपहारगृह हे संडास व मुत्र्या आणि प्रदुषित वातावरण यापासून दूर असलेल्या आणि त्याबरोबर बांधकाम मजुरांना सहजपणे जाता येईल अशा ठिकाणी असेल

नियोक्त्याने या नियमा अनुसार एखाद्या कालावधीकरिता वेतन देण्यासाठी त्याने निश्चित केलेल्या व अधिसूचित केलेल्या तारखा पाळणे हे,त्याचे कर्त्यव असेल आणि तो,बांधकाम मजुरांना व निरीक्षकाला सूचना दिल्याशिवाय अशा तारखांमध्ये व कालावधीत कोणताही बदल करणार नाही .नियोक्ता,या नियमान्वव्ये विनीर्दीष्ट केल्याप्रमाणे आणि त्याने अधिसूचित केलेल्या ठिकाणी व वेळेत.बांधकाम मजुरांना वेळेवर प्रधान करण्यात येत आहे याची खात्री करील.जेथे मालक,हा एक ठेकेदार असेल,त्याबाबतीत तो बांधकाम मजुरांना त्याच्या आस्थापनेच्या एका प्रतिनिधीच्या सक्षम किंवा त्याने ज्याच्याकडून कामाचा ठेका घेतला असेल त्या जागेच्या मालकाच्या सक्षम वेतन देण्यात येत आहेयाची खात्री करील आणि वेतन प्रदानाला साक्षी असल्याचे प्रतिक म्हणून अशा प्रतिनिधीची स्वाक्षरी घेईल.

नियोक्त्याने हाती घेतलेल्या इमारतीच्या बांधकामात किंवा इतर बांधकामात वापरले जाणारे उद्वाही उपयंत्र ,उद्वाही गिअर,माती हलविण्याच्या साधनसामग्री,वाहतुकीची साधनसामग्री किंवा वाहने,या नियमान्वये तरतूद केलेल्या,साधनसामग्रीची चाचणी,परिक्षा व तपासणी करण्याच्या संबंधातील आवश्यकता पूर्ण करतात याची खात्री करणे हे,त्याचे कर्तव्य असेल.शासनाच्या किंवा कोणत्याही स्थानिक किंवा इतर सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या सेवेतील प्रत्येक व्येक्तीने,या नियमामध्ये दिलेल्या असतील अशा त्याच्याशी संबधीत असलेल्या आवश्यकतांचे अनुपालन करणे हे,तिचे कर्तव असेल.

Go to Navigation