कामगार आयुक्त

उपकर वसुली

उपकराची रक्कम जमा करण्याची प्रक्रिया

प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मालकाने ३० दिवसाच्या आत उपकर भरणे आवश्यक आहे. किवा मूल्यमापन केल्यानंतर ३० दिवसाच्या आत उपकर भरणे आवश्यक आहे.(नियम ४)

Go to Navigation