कामगार आयुक्त

मंडळ

कल्याणकारी मंडळ

कामगार अधिनियमाच्या अंतर्गत योजना, या अधिनियमानुसार उपकर वसूल केला जातो. त्यासाठी मंडळाची स्थापना केली जाते.तसेच इमारत व इतर बांधकाम कामगार यांना सुरक्षा,आरोग्य आणि कल्याणकारी योजना दिल्या जातात.

महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्र.DCA-2009/CR-8/7A दि. १ मे २०११ ला "इमारत व इतर बांधकाम कल्याण मंडळ" ची स्थापना केली आहे.(कलम १८ चे पोट कलम(१) अनुसार)

मंडळाचे कार्य

  • बांधकाम मजुरांची लाभार्थी म्हणून नोंदणी.
  • लाभार्थींना ओळखपत्र देणे.
  • लाभार्थीची नोंदवही ठेवील.
  • इमारत कामगाराचे अंशदान एकत्र करणे,लाभार्थी काही कारणामुळे योगदान देऊ शकला नाही.तरी त्याला ३ महिन्यापर्यत माफ केले जाते.
  • लाभार्थीसाठी योजना बनविणे आणि योजना कार्यान्वित करणे.
Go to Navigation