शासन निर्णय

विषय
अ. क्र.तारीखविषयडाउनलोड
1 10-06-2014 कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मुलन) अधिनियम, 1970 या अधिनियमाची काटेकोर अंमलबजावणी होणेबाबत. mobile-declation-form.pdf (152 KB)
2 17-02-2014 उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या (कामगार विभाग), संगणकीकरणासाठी प्रकल्प अंमलबजावणी समितीची (Project Implementation Committee) स्थापना करणे बाबत. 201402171750291210.pdf (1 MB)
3 06-11-2013 खाजगी आस्थापना/कारखान्यांमध्ये महिला तक्रार निवारण समित्या स्थापन करणेबाबत. 201311061546264510.pdf (155 KB)
4 11-07-2013 महाराष्ट्र खनिज विकास निधी अंतर्गत उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 201307121553196510.pdf (394 KB)
5 21-10-2011 शासकीय कामगार अधिकारी वर्ग-ब या पदासाठी नामनिर्देशयाने नियुक्ती appointment-nomination-forthepostof-govt-labour-officer-grade-b.pdf (218 KB)
6 20-10-2011 पुणे व औरंगाबाद येथे नव्याने स्थापन केलेल्या अतिरिक्त कामगार न्यायालयासाठी नवीन पदे निर्माण करणेबाबत about-creating-new-posts-for-addl-labour-courts-established-at-pune-and-aurangabad.pdf (131 KB)
7 15-07-2011 नागपूर करिता सूक्ष्म व लघु उद्योग सुविधा परिषद. micro-and-small-enterprises-facilitation-council-for-nagpur-15Jul2011-marathi.pdf (57 KB)
8 15-07-2011 निर्धारित अग्रिम राशीत वाढ करण्याकरिता to-increase-in-fixed-advance-15Jul2011.pdf (44 KB)
9 15-07-2011 अधिसूचना - सूक्ष्म, लघु व माध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, २००६ notification-micro-small-and-medium-enterprises-development-act-2006-15Jul2011-marathi.pdf (59 KB)
10 01-07-2011 उसतोडणी कामगारांविषयीच्या त्रिपाठी समितीच्या अहवालावरील कृती action-on-the-report-of-tripati-committee-regarding-sugarcane-workers.pdf (2 MB)
11 30-06-2011 इन्सेन्टिव्ह पॅकेज स्कीम, २००७ - दिनांक ३१ ऑगस्ट २०११ पर्यंत मुदतवाढ amendments-to-package-scheme-of-incentives-2007-extension-of-period-till-31st-august-2011-30Jun201-marathi.pdf (101 KB)
12 30-06-2011 दिनांक ३० जून २०११ पासून "नो लेबर पेंडिंग" प्रमाणपत्रासाठीच्या अर्जाचा नमुना व चेक लिस्ट. application-for-no-labour-pending-certificate-from-commissiner-of-labour-application-proforma-check-list.pdf (229 KB)
13 30-06-2011 एम.डी.एफ. नागपूर-३ अंतर्गत प्रशासकीय मंजुरी. administrative-approval-under-MDF-nagpur-3-30Jun2011.pdf (380 KB)
14 28-06-2011 एम.डी.एफ. अंतर्गत नागपूर जिल्ह्यास प्रशासकीय मंजुरी administrative-approval-to-nagpur-distict-under-MDF-28-Jun-2011.pdf (521 KB)
15 27-06-2011 मुख्य शीर्ष ४००० खाली नवी उपशीर्षे निर्माण करण्याविषयीप्राप्ती व ००४९ व्याज ४००० opening-of-new-sub-heads-under-mejor-27Jun2011.pdf (365 KB)
12345
Go to Navigation