विकास आयुक्त (असंघटीत कामगार)

मिशन

  • असंघटीत क्षेत्रातील कामगार निश्चित करून त्यांचा समावेश विविध कामगारविषयक कायद्यांचे लाभार्थी म्हणून करणे.
  • असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षितता पुरविणे.
  • राज्य शासनाने तसेच केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या विविध कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी करून असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांचे राहणीमान उंचावण्याकडे लक्ष देणे.
  • विविध प्रकारचे रोजगार व स्वयं-रोजगार करणा-या कामगारांचे राहणीमान, कल्याण व सामाजिक दर्जा यांविषयी सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण करणे.
  • असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांचे एकूण राहणीमान व सामाजिक दर्जा उंचावणे.
Go to Navigation