विकास आयुक्त (असंघटीत कामगार)

कायदे, नियम

अ. क्र. कायदे व नियम डाउनलोड
1 इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार व सेवाशर्ती नियम) अधिनियम, १९९६ PDF(203 KB)
2 असंघटीत सामाजिक सरक्षंण अधिनियम, २००८ PDF(92 KB)
3 महाराष्ट्र घरगुती कामगार अधिनियम २००८. PDF(3.75 MB)
Go to Navigation