आमच्याशी संपर्क

कामगार विभाग

श्री. राजेश कुमार,
प्रधानसचिव(कामगार)
खोलीक्र: 620 अ, मंत्रालय.
फोन: 2202 7433
विस्तार क्र. 3629
फॅक्स क्र. 2202 5881
ई-मेल: psec.labour@maharashtra.gov.in

प्रधानसचिव(कामगार) यांचे कार्यालय

श्री बी. एस. कोळसे (आयएएस)
पदनाम: सहसचिव
खोलीक्र: 118 अ, मंत्रालय
फोन:2288 3175, 2279 3508
ईमेल: balasaheb.kolse@nic.in

कामगार विभागाच्या इतर अधिका-यांबाबतची माहिती, त्यांच्याकडे सोपविण्यात आलेले विषय , विभागातील कार्यासने इत्यादि बाबतच्या सविस्तर माहितीसाठी मुख्य पृष्ठावरीलमाहितीचा अधिकार या लिंकवर जावे.

Go to Navigation