आमच्याशी संपर्क

कामगार विभाग

श्रीमती विनिता वेद सिंगल,
प्रधान सचिव (कामगार)
खोलीक्र: 129, मंत्रालय.
फोन: 2202 7433
विस्तार क्र. 3629
फॅक्स क्र. 2202 5881
ई-मेल: psec.labour@maharashtra.gov.in

प्रधान सचिव (कामगार) यांचे कार्यालय

श्री. शशांक साठे
पदनाम: सहसचिव
खोलीक्र: 158 , मंत्रालय
फोन: २२०२ ६३३०
ईमेल: shashank.sathe@nic.in

कामगार विभागाच्या इतर अधिका-यांबाबतची माहिती, त्यांच्याकडे सोपविण्यात आलेले विषय , विभागातील कार्यासने इत्यादि बाबतच्या सविस्तर माहितीसाठी मुख्य पृष्ठावरीलमाहितीचा अधिकार या लिंकवर जावे.

Go to Navigation