परिपत्रक

अ. क्र. शीर्षक डाउनलोड
1 किमान वेतनाच्या दराबाबतचे परिशिष्ट किमान वेतनाच्या दराबाबतचे परिशिष्ट (1.96 MB)
2 महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम, 1948 मधील कलम 4 अन्वये अधिनियमाच्या तरतुदींमघून सुट देण्याची कार्यपद्धती सुटसुटीत करण्याबाबत 201307121553196510.pdf (394 KB)
3 खाजगी आस्थापना/कारखान्यांमध्ये महिला तक्रार निवारण समित्या स्थापन करणेबाबत. 201311061546264510.pdf (155 KB)
4 उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या (कामगार विभाग), संगणकीकरणासाठी प्रकल्प अंमलबजावणी समितीची (Project Implementation Committee) स्थापना करणे बाबत. 201402171750291210.pdf (1 MB)
5 महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम, 1948 PDF (30 KB)
6 कामगार विभागाच्या अधिनस्त कार्यालवातील महिला कर्मचान्यांसाठी स्वच्छता ग्रुहांची व्यवस्था करणेबाबत PDF (41 KB)
Go to Navigation