बाष्पके संचालनालय

सेवा

महाकामगार हा महाराष्ट्र सरकारचा उपक्रम आहे. जनसामान्याच्या गरजा तत्परतेने पूर्ण करणे व त्यांना LMS विषयी जागृत करण्यासाठी राबविला आहे. LMS व्दारे जनसामान्यांना ऑन लाईन सेवा दिल्या जातील. त्यामध्ये खालील सेवा अंतर्भूत केल्या आहेत. :

Go to Navigation