बाष्पके संचालनालय

मिशन

  • बाष्पकाच्या सुरक्षेच्या, श्रेष्टत्वाची वृध्दीकरीता वापरात असलेल्या बाष्पकाचे काटेकोरपणे तपासणी आणि जिवित व मालमत्तेचे, बाष्पकाच्या स्फोटांपासून संरक्षण आणि जतन.
  • राष्ट्रीय विकासाच्या वृध्दीकरीता, बाष्पकांचे उत्पादना दरम्यान काटेकोरपणे निरीक्षण करणे.
  • बाष्पकांच्या सुरक्षित वापराकरीता, बाष्पक परिचर आणि परिचलन अभियंत्यांची परीक्षा घेऊन, सक्षम मनुष्यबळ तयार करणे.
  • गतिमान, पारदर्शक सार्वजनिक देय व्यवस्थेच्या वचनबध्दतेसाठी, प्रक्रियांचे सुलभीकरण आणि संगणकासह, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे.
  • बाष्पक आणि प्रेशर वेसल्स यांची निर्मिती, तपासणी आणि अपघातांचे विश्लेषण, या क्षेत्रांमधील अग्रगण्य निरीक्षण संस्था असे श्रेष्टत्व जोपासण्याकरीता, आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी बरोबरी करणे.
  • सुपर क्रिटीकल बाष्पकांची निर्मिती/निरीक्षण, या क्षेत्रामध्ये आधुनिक पध्दतीचा विकास करणे.
  • सौर उर्जेवर चालणा-या बाष्पकांची निर्मिती करणा-या संस्थांना मदत आणि प्रोत्साहन देणे.
  • बाष्पक संबंधी समूहामध्ये बाष्पकाच्या सुरक्षित आणि सक्षमपणे वापराकरीता, जनजागृती निर्माण करणे.
Go to Navigation