बाष्पके संचालनालय

सेवा

उत्पादकाच्या प्रमाणपत्राची नक्कल प्रत देणे

 • खालील बाबीसह अर्ज सादरीकरण,
  • उत्पादकाच्या प्रमाणपत्राची नक्कल प्रत.
  • शुल्क भरणा केल्याचे चलन
  • मुळ प्रमाणपत्राची कार्यालयीन प्रत (जर अर्जदाराकडे असेल तर).
 • कार्यालयीन प्रतिसोबत नक्कल उत्पादकाच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी.
 • संचालकाच्या परिक्षणानंतर नक्कल प्रमाणपत्र देणे.

प्रत्येक अर्जासोबत खालील संबंधित दस्तऐवज (कागदपत्र) जोडणे आवश्यक.

अ. क्र. शीर्षक डाउनलोड
1 अपेक्षित छापील नमुना Statement of Minimum Rates of Wages (26 KB)

खालील बाबीसह अर्ज सादर

 • उत्पादकाच्या प्रमाणपत्राची नक्कल प्रत,
 • उत्पादकाच्या मुळ प्रमाणपत्राची कार्यालयीन प्रत (जर अर्जदाराकडे असेल तर).
 • कार्यालयीन प्रतिसोबत नक्कल उत्पादकाच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी.
 • शुल्क भरणा केल्याचे चलन.
Go to Navigation