बाष्पके संचालनालय

अर्ज व डाउनलोड

अ. क्र. नाव डाउनलोड
1 उष्णता प्राक्रिया आलेखास मान्यता देणे Statement of Minimum Rates of Wages (37 KB)
2 बाष्पनलीका, टयूब, बार, फोर्जींग, ओतीव काम केलेले, इत्यादी भागांची प्रमाणपत्रांना मान्यता देणे Statement of Minimum Rates of Wages (31 KB)
3 क्ष - किरण अहवाल स्वीकृत करणे Statement of Minimum Rates of Wages (33 KB)
4 बाष्पकाचे व मितीपयोजकाचे वार्षिक निरीक्षण Statement of Minimum Rates of Wages (17 KB)
5 उत्पादकांच्या प्रमाणपत्रांना मान्यता देणे Statement of Minimum Rates of Wages (34 KB)
6 युनिव्हर्सल टेस्टिंग मशीन व इम्पॅक्ट टेस्टींग मशीनचे दर्जामापन करणे. Statement of Minimum Rates of Wages (35 KB)
7 प्लेटच्या तुकडयांना व प्रमाणपत्रांना मान्यता देणे Statement of Minimum Rates of Wages (31 KB)
8 उत्पादकाच्या प्रमाणपत्राची नक्कल प्रत देणे Statement of Minimum Rates of Wages (26 KB)
9 सांध्यात्याच्या प्रमाणपत्राची नक्कल प्रत देणे Statement of Minimum Rates of Wages (25 KB)
10 पाईप फॅब्रिकेटर/ बाष्पक दुरुस्तीकार म्हणून मान्यता देणे Statement of Minimum Rates of Wages (71 KB)
11 इलेक्ट्रोडची आरंभिक व नियतकालीक चाचणी करणे Statement of Minimum Rates of Wages (29 KB)
12 सिमलेस व इ आर डब्ल्यू नलिका उत्पादन करते वेळी निरीक्षण करणे Statement of Minimum Rates of Wages (29 KB)
13 एस ए डब्ल्यू पाईप चे उत्पादन करतेवेळी निरीक्षण करणे Statement of Minimum Rates of Wages (29 KB)
14 स्टीलचे रोल्ड बार व इनगॉटसचे उत्पादन करते वेळी निरीक्षण करणे Statement of Minimum Rates of Wages (29 KB)
15 बाष्पकाचा रचनात्मक बदल करतेवेळी निरीक्षण करणे Statement of Minimum Rates of Wages (33 KB)
16 बाष्पकांचे दुरुस्ती दरम्यानचे निरीक्षण करणे Statement of Minimum Rates of Wages (33 KB)
17 ओतिव कामाचे उत्पादन करतेवेळी निरीक्षण करणे Statement of Minimum Rates of Wages (29 KB)
18 फोर्जींग/पाईप फिटिंग्ज चे उत्पादन तयार करतेवेळी निरीक्षण करणे Statement of Minimum Rates of Wages (28 KB)
19 झडपा, माऊंटिंग्ज, फिटिंग्ज उत्पादन करतेवेळी निरीक्षण करणे Statement of Minimum Rates of Wages (29 KB)
20 टेस्ट कुपन (पीटीसी) तुकडयाची घातक व विघातक चाचणी करणे Statement of Minimum Rates of Wages (34 KB)
21 दाबमापीचे दर्जामापन करुन प्रमाणपत्र देणे Statement of Minimum Rates of Wages (35 KB)
22 रेखाचित्रे च्या अस्थायी मान्यता Statement of Minimum Rates of Wages (34 KB)
Go to Navigation