बाष्पके संचालनालय

परिक्षा

बाष्पक परिचालन अभियंता नियम 2011 व बाष्पक परिचर नियम 2011 व त्यामधील सुधारणांनुसार हया संचालनालयामार्फत बाष्पक परिचालन अभियंता व बाष्पक परिचर यांकरीता परिक्षा घेतल्या जातात यामुळे महाराष्ट्र राज्यात कुशल बाष्पक परिचालन अभियंता व बाष्पक परिचर निर्माण होतात.

तसेच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध् होउन बाष्पक सुरक्षित व कार्यक्षमतेने वापरण्यास मदत होते.

Go to Navigation