बाष्पके संचालनालय

मंजूर केलेले  आस्थापना

अ. क्र. आस्थापनांच्या मान्यतेचा प्रकार डाउनलोड
1 बाष्पक उत्पादक Statement of Minimum Rates of Wages (49 KB)
2 मितोपयोजक उत्पादक Statement of Minimum Rates of Wages (27 KB)
3 इलेक्ट्रोड उत्पादक Statement of Minimum Rates of Wages (28 KB)
4 फिटीग्ज / फ्लॅजेस उत्पादक Statement of Minimum Rates of Wages (36 KB)
5 ओतशाळा (फाऊंड्री) Statement of Minimum Rates of Wages (31 KB)
6 हीट ट्रीटमेंट (उष्णता प्रक्रिया) Statement of Minimum Rates of Wages (23 KB)
7 प्रयोगशाळा (चांचणी शाळा) Statement of Minimum Rates of Wages (22 KB)
8 माऊंटिंग्ज उत्पादक Statement of Minimum Rates of Wages (29 KB)
9 प्रेशर पार्टस/प्रेशर व्हेसल्स उत्पादक Statement of Minimum Rates of Wages (59 KB)
10 लघु औद्योगीक बाष्पक उत्पादक Statement of Minimum Rates of Wages (32 KB)
11 व्हॉल्व्ह उत्पादक नोंदवही Statement of Minimum Rates of Wages (44 KB)
12 बाष्पक दुरुस्त्या नोंदवही Statement of Minimum Rates of Wages (18 KB)
13 पाईप फॅब्रीकेटर नोंदवही Statement of Minimum Rates of Wages (29 KB)
14 बाष्पक / मितोपयोजक नोंदवही Statement of Minimum Rates of Wages (82 KB)
15 बाष्पक दुरुस्त्या आणि पाईप फॅब्रीकेटर नोंदवही Statement of Minimum Rates of Wages (50 KB)
Go to Navigation