केंद्रीय कायदे आणि नियम

अ. क्र. शीर्षक डाऊनलोड
1 महाराष्ट्र व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामाची स्थिती (कारखाने व इतर बंदरे) नियम, २०२२ - १८ जुलै २०२२ PDF(5.2 MB)
2 महाराष्ट्र व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामाची स्थिती (कामगार) नियम, २०२२ - १८ जुलै २०२२ PDF(1.5 MB)
3 महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध नियम, २०२१ - ३ डिसेंबर २०२१ PDF(03 MB)
4 महाराष्ट्र वेतन संहिता नियम, २०२१ - ३ सप्टेंबर २०२१ PDF(800 KB)
5 महाराष्ट्र सामाजिक सुरक्षा संहिता नियम, २०२१ - २७ ऑगस्ट २०२१ PDF(16 MB)
6 औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७.
7 श्रमिक संघ अधिनियम, १९२६. PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(163 KB)
8 औद्योगिक सेवायोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६.
9 वेतन प्रदान अधिनियम, १९३६.
10 समान वेतन अधिनियम, १९७६.
11 बोनस प्रदान अधिनियम, १९६५.
12 बाल कामगार (प्रतिबंध अ नियमन) अधिनियम, १९८६.
13 विडी व सिगार कामगार (नोकरीविषयक अटी) अधिनियम, १९६६.
14 कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मुलन) अधिनियम, १९७०.
15 इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार व सेवाशर्ती नियम) अधिनियम, १९९६. PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(958 KB)
16 श्रमिक पत्रकार आणि पत्रकारेत्तर (सेवाशर्ती) संकीर्ण अधिनियम, १९५५.
17 विक्री संवर्धन कामगार (सेवाशर्ती) अशीनियाम, १९७६.
18 आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार (रोजगाराचे नियमन आणि सेवाशर्ती) अधिनियम, १९७९.
19 उपदान प्रदान अधिनियम, १९७२.
20 प्रसुती लाभ अधिनियम, १९६१.
21 महाराष्ट्र कामगार किमान घरभाडे भत्ता अधिनियम, १९८३.
22 मोटार परिवहन कामगार अधिनियम, १९६१.
23 वेठबिगार पद्धत (निर्मुलन) अधिनियम, १९७६.
24 सिने - कामगार कल्याण निधी अधिण्याम, १९८१.
25 कारखाना अधिनियम, १९४८.
26 सामान्य धारा अधिनियम, १८९७.
27 उद्योग (विकास व नियमन) अधिनियम, १९५१.
28 महाराष्ट्र कामगार वैध थकबाकी प्रदान अधिनियम, २००३.
29 महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, १९८१.
30 सिक्युरीटायझेशन अधिनियम, २००२.
31 सिनेमा कामगार व चित्रपटगृह कामगार अधिनियम, १९८४.
32 कामगार कायदे (सुट) अधिनियम, १९८८.
33 महाराष्ट्र माथाडी हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, १९६९.
34 महाराष्ट्र कामगार संघटना मान्यता आणि कामगार अनुचित प्रथा प्रतिबंध अशीनियाम, १९७१.
35 साप्ताहिक सुट्टी अधिनियम, १९४२.
36 लवाद व समेट अधिनियम, १९९६.
37 कामगार भरपाई अधिनियम, १९२३.
38 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, १९८६.
39 महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे नियमन व सेवाशर्ती) अधिनियम 2017 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(147 KB)
40 महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तींचे विनियमन) नियम, 2018 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(750 KB)
41 महाराष्ट्र कामगार कल्याण निधी अधिनियम, 1953 PDF(159 KB)
42 किमान वेतन अधिनियम, १९४८ PDF(276 KB)
43 महाराष्ट्र कामगार संघांना मान्यता देण्याबाबत आणि अनुचित कामगार प्रथांना प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम, १९७१ PDF(22469 KB)
Go to Navigation